Algemene voorwaarden Nutrition united

Definities
1. Nutrition united: Nutrition United, gevestigd te ‘S-Hertogenbosch
onder KvK nr. 83431489. 2. Klant: degene met wie Nutrition united een
overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Nutrition united en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé
persoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten
of producten door of namens Nutrition united.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of
afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Nutrition united hanteert zijn in euro’s, zijn
inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Nutrition united hanteert voor zijn producten of
diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan
Nutrition united te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan,
die Nutrition united niet kon voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen
aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als
gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de
verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen,
dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een
aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen
uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het
monster of model overeenstemmen.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is
Nutrition united gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te
brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte
van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke
incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Nutrition
united.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Nutrition united zijn
verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van
betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Nutrition united op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de
overeenkomst door Nutrition united, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan Nutrition united te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Nutrition united gerechtigd het
recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de
klant geleverde producten.
2. Nutrition united roept het recht van reclame in door middel van een
schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van
reclame, dient de klant de producten waar dit
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van
reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op
heeft, onmiddellijk te retourneren aan Nutrition united, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen
voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14
dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt
of aangepast
het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische
redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is,
indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s,
etc.)
het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van
vrijetijdsbesteding is
het product geen los tijdschrift of losse krant is
het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product
bij een abonnement heeft ontvangen
zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet
gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken
via Nutritionunited@outlook.com, indien gewenst met behulp van het
herroepingsformulier dat via de website van Nutrition united, Nutrition
united, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het
kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Nutrition
united, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Nutrition
united indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend-
en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen,
zal Nutrition united deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het
tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument,
op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Nutrition united
heeft geretourneerd.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht
om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1. Nutrition united kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat
geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle
nog openstaande rekeningen ten aanzien van Nutrition united heeft
voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten
waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Nutrition united.
3. Nutrition united is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de
klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn
retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht
om een schuld aan Nutrition united te verrekenen met een vordering op
Nutrition united.
Eigendomsvoorbehoud
1. Nutrition united blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat
de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
1. Nutrition united blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat
de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten
aanzien van Nutrition united op grond van wat voor met Nutrition united
gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het
tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Nutrition united zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de
producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.
4. Indien Nutrition united een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud,
geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
Nutrition united het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente
te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Nutrition united, tenzij partijen anders
zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de
klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden
voldaan, heeft Nutrition united het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als
gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Nutrition united kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Nutrition united opgegeven levertijden zijn indicatief en
geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het
(elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een
(elektronische bevestiging) heeft gekregen van Nutrition united.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht
op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te
ontbinden, tenzij Nutrition united niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets
anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de
door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen
hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd
is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,
hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten
maken, bij gebreke waarvan Nutrition united niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt,
dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Nutrition united,
bij gebreke waarvan Nutrition united niet aansprakelijk kan worden
gehouden voor eventuele schade.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de
overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel
kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate
afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van
toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage,
constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van
schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van
schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan
het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede
wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden
vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten
die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over
op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden
geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die
het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de
originele factuur
het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de
nog aangehechte originele (prijs) kaartjes
het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen,
op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste
artikelen en Geopende producten waarvan de zegel verbroken is kunnen
niet worden geruild.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Nutrition united tegen alle aanspraken van derden
die verband houden met de door Nutrition united geleverde producten
en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Nutrition united geleverd product of
verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan
hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,
dan dient de klant Nutrition united daarvan zo spoedig mogelijk, doch
in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op
de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Nutrition united uiterlijk binnen 2 maanden na
constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekort-koming, zodat Nutrition united in staat is hierop
adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een
overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit
er in ieder geval niet toe leiden dat Nutrition
united gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan
zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan
Nutrition united.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een
ingebrekestelling Nutrition united ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Nutrition united een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die
zij op grond van die overeenkomst aan Nutrition united verschuldigd
zijn.
Aansprakelijkheid Nutrition united
1. Nutrition united is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die
de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door
opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Nutrition united aansprakelijk is voor enige schade, is het
slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of
verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Nutrition united is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Nutrition united aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
4. Indien Nutrition united aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke
van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de
website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts
bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Nutrition united vervalt
in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid
direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het
bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer
Nutrition united toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard
of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Nutrition united niet
blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
nadat Nutrition united in verzuim is.
3. Nutrition united heeft het recht de overeenkomst met de klant te
ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Nutrition united kennis
heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen
dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek
geldt dat een tekortkoming van Nutrition united in de nakoming van
enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Nutrition united
kan worden toegerekend in een van de wil van Nutrition united
onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk- heid niet van
Nutrition united kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet
uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van
toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-
virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Nutrition united
1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die
verplichtingen opgeschort totdat Nutrition united er weer aan kan
voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30
kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Nutrition united is in een overmachtsituatie geen enkele
(schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de
overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan
het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Nutrition united is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen
of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nutrition united zoveel mogelijk
vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de
algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen
niet aan derden worden overgedragen zonder de
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen
niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
schriftelijke instemming van Nutrition united.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking
zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van
deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval
vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat
Nutrition united bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor
ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nutrition united
is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 04 oktober 2020.
Met vriendelijke groet,
Team Solarclean Brabant
Oreliostraat 9
5213XM ‘s-Hertogenbosch
Info@solarcleanbrabant.nl
www.solarcleanbrabant.nl

Pak je voordeel !

Schrijf je in

ontvang als eerste onze members aanbiedingen